Uthyrningspolicy

En stabil ekonomi är viktig för att vi ska kunna sköta om och utveckla våra lägenheter och bostadsområden på bästa sätt. Därför finns en policy som gäller nya hyreskontrakt.

Ålder

För att få teckna hyresavtal med oss måste den blivande hyresgästen ha fyllt 18 år.

Hyresgaranti

imageI enlighet med LAG nr 481 om hyra av bostadslägenhet har styrelsen för Fastighets Ab Korsholms Bostäder beslutat att i nämnda lag ta i bruk vad som stadgas i 1 kap. 8§ berörande säkerhet i hyresförhållande som gäller bostadslägenhet.

Lagtexten 1 kap. 8§ lyder:

”Avtal kan ingås om att en skälig säkerhet skall ställas med tanke på den skada, som uppstår om en avtalspart inte uppfyller sina förpliktelser. Om säkerhet inte ställs inom avtalad tid, har den avtalspart till vars förmån det har avtalats om säkerhet, rätt att häva avtalet.”

Hyresgarantin kan ges i form av bankbok eller depositionsbevis.

Hyresgarantin kan även vara en borgensförbindelse undertecknad av två (2) personer.

Betalningsanmärkning

Om det gäller ett mindre belopp, som inte får vara en hyresskuld, och den är betald kan vi överväga att godkänna hyresansökan. Men annars tackar vi nej till hyresgäster med betalningsanmärkning.

Val av hyresgäst

Fab Korsholms Bostäder förbehåller sig rätten att fritt välja hyresgäst.