Ordningsregler

Allmänna ordningsregler för FAB Korsholms Bostäders hus.

Fastställda av styrelsen på möte den 27 maj 2004.

I våra lägenheter, allmänna utrymmen samt på gårdsområden bör utöver vad allmänna lagar föreskriver (polis o hälsovård) föras ett fridsamt och prydligt leverne.

Dessutom bör följande specifika bestämmelser följas:

1. Allmänna ordningsbestämmelser
 • Störande ljud, såsom högljudda maskiner, hög musik eller sång mm. är förbjudna mellan kl. 22.00 - 07.00. Vid familjefester som håller sig inom rimliga gränser, är musik tillåtet till senare tid på natten, men då bör man meddela grannarna i god tid före.
 • Hyresgästerna skall medverka till den allmänna trivseln i området, och ta hänsyn till de övrigas rätt till hemfrid.
 • Hyresgästen ansvar även för sina gästers beteende!
2. Gemensamma utrymmen
 • Användning av tvättstuga är förbjuden mellan kl. 22.00 – 08.00 Tvättstugan och torkrum upplåtes i tur och ordning enligt reserverad tid. Efter användning av tvättstuga bör den som har använt den städa efter sig, så att den följande i tur, omedelbart kan ta tvättstugan i bruk.
 • Användning av allmän bastu fredagar och lördagar till 22.00
 • Dörrarna till gemensamma utrymmen bör alltid vara låsta. Den som lämnar dem olåsta tar då också ansvar för utrymmet.
 • Tobaksrökning, onödig vistelse och högljutt oväsen är förbjudet i gemensamma utrymmen.
 • Cyklar, skidor och andra föremål får endast uppbevaras på ställen som reserverats för dem.
3. Gårdsplansområden
 • Hushållsavfall och skräp skall föras till avfallskärlen, och sorteringsbestämmelserna skall följas.
 • Hyresgästen skall själv ordna borttransport av annat avfall (problemavfall, gamla möbler mm.)
 • Bilar parkeras på anvisad biltaksplats eller el-uttagsplats.
 • Parkering på gångar eller framför lägenheter är förbjudet. (endast tillfälligt för lastning eller lossning ). Onödig körning på gårdsplan och gångar är förbjuden.
 • Parkeringsplats för 2:a bil, som tillhör lägenhet överenskommes med fastighetsskötare eller disponent.
 • Bil-släpvagnar, båtar, husvagnar mm får ej uppbevaras på gårdsplan eller parkering, annat än för lastning och lossning.
 • Torkning av tvätt sker på anvisad plats
 • Damning av mattor och sängkläder sker på anvisad plats.
 • Husdjur skall utanför lägenheterna hållas i koppel, och de får inte uppträda störande, ej heller smutsa ner byggnader eller omgivningen. Rastning av husdjur får ej göras i närheten av lekplats för barn.
4. Lägenheterna
 • Söndergjorda fönster, hål i väggar o dörrar eller annan dylik förstörelse ersätts helt av hyresgästen.
 • Skador förorsakade av husdjur ersätts helt av hyresgäst.
 • Vid fel och brister i vatten- , el- , avloppsledningar, kranar, el-dosor eller dylikt bör hyresgästen genast meddela därom till fastighetsskötaren eller disponenten.
 • Det är förbjudet att göra upp eld på balkongen. Grillning på balkonger (vån. hus) får endast ske med EL-GRILL. (ej gas- eller kolgrill)
 • Tobaksrökning inne i lägenheterna är förbjudet, om ni röker på balkonger eller terrasser så ta hänsyn till närliggande lägenheter.
5. Överträdelse av bestämmelserna
 • Vid överträdelse av ordningsreglerna utdelas först en skriftlig varning.
 • Upprepas överträdelserna, vidtas rättsliga åtgärder, skadeståndsskyldighet och / eller hävande av hyreskontrakt.

Akuta allvarliga problem….RING ALLMÄNT NÖDNUMMER 112